حقوق مالکیت ادبی و هنری

شناسه محصول: s201907-1182 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های انتشارات سمت است. انتشارات سمت از با سابقه‌ترین انتشارات حاضر در عرضه فروش کتاب است که به تدوین کتاب‌های مبنایی، درسی و کمک‌درسی در سطح دانشگاهی می‌پردازد. انتشارات سمت در حوزه‌های مختلف پژوهشی شامل : الهیات، اقتصاد، باستان‌شناسی، تاریخ، تربیت بدنی، جغرافیا، حسابداری، حقوق، دروس عمومی، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فرانسه، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فلسفه، کتابداری، مدیریت، هنر، آموزش زبانهای خارجی و انگلیسی؛ کتاب‌های گسترده و مختلفی را عرضه کرده است.

شما می‌توانید برای خرید کتاب‌های مورد علاقه خود از طریق وب‌سایت یا نرم افزار تلفن همراه جویاکتاب اقدام نمایید. در صورتیکه کتاب مورد نظر شما موجود نباشد یا در جویاکتاب عرضه نشده باشد به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت پیگیری‌های لازم جهت تهیه و ارسال آن برای شما انجام گیرد.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
پیشگفتار
مقدمه
کلیات
گفتار اول: مفاهیم و واژه‌ها
گفتار دوم: تاریخچة حقوق مالکیت ادبی و هنری
گفتار سوم: منابع حقوق مالکیت ادبی و هنری
گفتار چهارم: حقوق مالکیت ادبی و هنری از دیدگاه فقه
بخش اول: آثار مورد حمایت
فصل اول: اصول راهبردی در حمایت از آثار فکری
مبحث اول ‌ـ اصل عدم حمایت از ایده‌ها
گفتار اول: مفهوم
گفتار دوم: چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف
مبحث دوم‌ ـ اصل حمایت بدون تشریفات
گفتار اول: مفهوم
گفتار دوم: چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف
مبحث سوم ـ عدم اهمیت ویژگیهای اثر
گفتار اول: نوع اثر
گفتار دوم: شکل ارائة اثر
گفتار سوم: شایستگی اثر
گفتار چهارم: هدف و غایت اثر
مبحث چهارم ‌ـ ضرورت اصیل بودن اثر
گفتار اول: مفهوم اصالت
گفتار دوم: تشخیص اصالت
فصل دوم: انواع آثار مورد حمایت
مبحث اول ـ آثار مورد حمایت از حیث موضوع آنها
گفتار اول: آثار ادبی
گفتار دوم: عناوین آثار
گفتار سوم: آثار هنری
گفتار چهارم: آثار رایانه‌ای
مبحث دوم ـ آثار مورد حمایت از حیث پدیدآورندگان
گفتار اول: پدیدآورندة واحد
گفتار دوم: آثار پدید آمده توسط پدیدآورندگان متعدد
بخش دوم: حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری
فصل اول: حقوق معنوی
مبحث اول ـ تاریخچه و مفهوم
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم
مبحث دوم ـ اقسام حقوق معنوی
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: نرم‌افزارها (محدودیت حقوق معنوی)
مبحث سوم ـ ویژگیهای حقوق معنوی
گفتار اول: ویژگیهای اثباتی
گفتار دوم: ویژگیهای سلبی
فصل دوم: حقوق مادی
مبحث اول‌ ـ اقسام و مستثنیات حقوق مادی
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: مستثنیات
مبحث دوم ‌ـ ویژگیهای حقوق مادی
گفتار اول: قابل انتقال بودن
گفتار دوم: قابل توثیق بودن
گفتار سوم: موقتی بودن
مبحث سوم‌ ـ مدت حمایت از حقوق مادی
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: آثار رایانه‌ای
بخش سوم: حقوق مجاور حق مؤلف
تاریخچه
مفهوم در رابطه با حق مؤلف
فصل اول: اشخاص مورد حمایت
مبحث اول ـ هنرمندان مجری اثر و مجریان
مبحث دوم ـ تولیدکنندگان آوانگاشتها و فیلمها
گفتار اول: تولیدکنندگان آوانگاشتها
گفتار دوم: تولیدکنندگان فیلمها
مبحث سوم ـ سازمانهای پخش رادیویی (بنگاه ارتباطات حقوقی ـ تصویری)
فصل دوم: حقوق مورد حمایت
مبحث اول‌ ـ حقوق معنوی (هنرمندان مجری اثر یا مجریان)
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: ویژگیها
گفتار سوم: مدت حقوق معنوی
مبحث دوم ـ حقوق مادی اشخاص بهره‌مند از حقوق مجاور
گفتار اول: اقسام حقوق مادی
گفتار دوم: مستثنیات و مدت حمایت از حقوق مادی
بخش چهارم: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی
فصل اول: قواعد مشترک در قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی
مبحث اول ـ قواعد ناظر بر تشکیل قراردادهای انتقال حقوق مادی
گفتار اول: قواعد شکلی
گفتار دوم : قواعد ماهوی
مبحث دوم‌ ـ قواعد ناظر بر اجرا و تفسیر قراردادهای انتقال حقوق مادی
گفتـار اول: تعدیـل قـرارداد بـه‌ دلیـل غبن و یا عدم پیش‌ بینی دقیق نتایج مالی حاصل از اثر
گفتار دوم: اصل تفسیر مضیق از حقوق انتقالی
فصل دوم: قواعد خاص برخی از قراردادهای بهره‌برداری
مبحث اول ـ قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری
گفتار اول: قرارداد انتشار
گفتار دوم: قرارداد نمایش
گفتار سوم: قرارداد تولید آثار صوتی ـ تصویری
گفتار چهارم: قرارداد سفارش
مبحث دوم ‌ـ قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار
گفتار اول: قرارداد امتیاز بهره‌برداری از نرم‌افزار
گفتار دوم: قرارداد تولید نرم‌افزارهای سفارشی
گفتار سوم: قرارداد توثیق حق بهره‌برداری از نرم‌افزار
بخش پنجم: حق مؤلف و حقوق مجاور در بستر مبادلات الکترونیکی
مقدمه
فصل اول: حمایت از حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث اول ـ آثار مورد حمایت
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: آثار خلق‌شده در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث دوم ـ حقوق مورد حمایت
گفتار اول: حقوق معنوی
گفتار دوم: حقوق مادی
فصل دوم: حمایت از حقوق مجاور در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث اول ـ اشخاص مورد حمایت
مبحث دوم ـ حقوق مورد حمایت
گفتار اول: حقوق معنوی
گفتار دوم: حقوق مادی و مستثنیات آن
بخش ششم: ضمانت‌اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری
فصل اول: ضمانت‌اجراهای کیفری
مبحث اول‌ ـ آثار ادبی و هنری و حقوق مجاور
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی
مبحث دوم ـ آثار رایانه‌ای
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی
مبحث سوم ـ ضمانت‌اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: مقررات بین‌المللی
فصل دوم: ضمانت‌اجراهای مدنی
مبحث اول ـ حقوق ایران
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: آثار رایانه‌ای
مبحث دوم‌ ـ حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی
گفتار اول: حقوق خارجی
گفتار دوم: مقررات بین‌المللی
مبحث سوم‌ ـ ضمانت‌اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: مقررات بین‌المللی
بخش هفتم: حقوق بین‌المللی مالکیت ادبی و هنری
فصل اول: حقوق حاکم در غیاب کنوانسیونهای بین‌المللی
مبحث اول ـ وضعیت بیگانگان
گفتار اول: اصل عدم حمایت از آثار خارجی
گفتار دوم: اصل حمایت به شرط عمل متقابل یا وجود معاهده
مبحث دوم ـ تعارض قوانین و دادگاهها
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: تعارض دادگاهها
فصل دوم: توافقات بین‌المللی در زمینة حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
مبحث اول ـ توافقات ناظر بر حق مؤلف
گفتـار اول: کنـوانسـیون بـرن بـرای حمـایـت از آثـار ادبـی و هنــری مـورخ
9 سپتامبر 1886
گفتار دوم: کنوانسیون «جهانی» ژنو راجع به حق مؤلف مورخ 6 سپتامبر 1952
گفتار سوم: معاهدة وایپو راجع به حق مؤلف، مورخ 20 دسامبر 1996
مبحث دوم‌ ـ توافقات ناظر بر حقوق مجاور
گفتار اول: کنوانسیون بین‌المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا .. مورخ 26 اکتبر 1961
گفتار دوم: کنوانسیون حمایت از تولیدکنندگان آوانگاشتها در مقابل … ژنو 1971
گفتار سوم: کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنالهای حامل برنامه‌های …
مورخ 21 می 1974 (کنوانسیون ماهواره‌ها)
گفتـار چهـارم: معـاهـدة وایپـو راجـع بـه اجـراهـا و آوانگـاشتهـا مـورخ20 دسامبر 1996
مبحث سوم ـ موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی راجع به برخی جنبه‌های
«تریپس»، مورخ 15 آوریل 1994
گفتار اول: تاریخچه و اهداف
گفتار دوم: موضوع و حقوق مورد حمایت
گفتار سوم: اصول حاکم
پیوستها
منابع
نمایه

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی