روان شناسی یادگیری – از نظریه تا عمل

شناسه محصول: s201907-1742 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

کتاب روان شناسی یادگیری: از نظریه تا عمل کتابی است شامل دوازده فصل که برای دانشجویان رشته های روان شناسی و علوم تربیتی تألیف شده است. این کتاب با اولین برداشتهای مرتبط با یادگیری آغاز می شود و با چشم اندازهای جدید در این زمینه به پایان می رسد. در این متن، برای درک بهتر فرایند یادگیری، بر سه زمینه اصلی تأکید شده است: زمینه های فلسفی نظریه، اصول و پژوهشهای انجام شده در هر زمینه. تدوین این کتاب به گونه ای است که ضمن ایجاد بینش عمیق در خواننده، زمینه استفاده عملی از مفاهیم را نیز فراهم می آورد، و خوانندگان می توانند از اصول یادگرفته شده در موقعیتهای واقعی نیز استفاده کنند. کتاب حاضر، علاوه بر جامعه دانشگاهی، برای سایر علاقه مندان این حوزه از معرفت انسانی نیز قابل استفاده است.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
پیشگفتار
فصل اول: روند تاریخی مطالعات یادگیری و زمینه های فلسفی آن
ساختارگرایی
کارکردگرایی
رفتارگرایی
روان شناسی گشتالت
شناخت گرایی
ساختن گرایی
یکپارچگی نظریه و عمل
زمینه های فلسفی
خردگرایی
تجربه گرایی
وجودگرایی
خلاصه فصل
فصل دوم: رفتارگرایی
پیش فرضهای اساسی
پیوندگرایی پیش از 1930
یادگیری از طریق کوشش و خطا
اصول یادگیری ثرندایک
سایر اصول یادگیری
پیوندگرایی پس از 1930
شرطی شدن کلاسیک
فرایندهای بنیادی در شرطی شدن کلاسیک
نظام علامتی دوم
آزمایشهای دیگر در شرطی شدن کلاسیک
شرطی شدن واکنشهای هیجانی
اسکینر و رفتارگرایی
شرطی شدن کنشگر
برنامه های تقویت
تغییر رفتار
رفتار کلامی
کاربرد اصول اسکینر در آموزش
نقدهایی بر رفتارگرایی
خلاصه فصل
فصل سوم: نظریه شناختی اجتماعی
پیش فرضهای نظریه شناختی اجتماعی
موجبیت دوجانبه
اکتساب و عملکرد
فرایند سرمشق گیری
نظریه های مربوط به تقلید
کارکردهای سرمشق گیری
یادگیری مشاهده ای
یادگیری مستقیم و جانشینی
خودتنظیمی
عوامل مؤثر بر یادگیری و عملکرد
رشد یادگیرنده
قابلیت و موقعیت اجتماعی الگو
نتایج جانشینی
هدف گزینی
ارزشها
خودکارآمدی
ارزیابی نظام بندورا در حوزه آموزش
شرایط بهینه برای یادگیری
خلاصه فصل
فصل چهارم: گشتالت
بنیان گذاران مکتب گشتالت
بستر فلسفی، فکری و فرهنگی روان شناسی گشتالت
روح فرهنگی و تاریخی زمان
کهلر و مفهوم بینش
اصول سازمان ادراکی
تفکر بارور
کافکا و نظریه اثر حافظه
لوین و نظریه میدانی
خلاصه فصل
فصل پنجم: ساختن گرایی
پیش فرضهای دیدگاه ساختن گرایی
دیدگاههای ساختن گرایی
نظریة پیاژه در ساختن گرایی
پیاژه و یادگیری
کاربردهای نظام پیاژه در آموزش
مبانی فلسفی نظریه پیاژه و کاربردهای آن
مبانی روش شناختی نظریه پیاژه و کاربردهای آن
مبانی روان شناختی نظریه پیاژه و کاربردهای آن
نظریه فرهنگی­ اجتماعی ویگوتسکی
منطقه تقریبی رشد
مراحل رشد زبان
کاربردهای نظریه ویگوتسکی
مفهوم یادگیری از دیدگاه ساختن گرایی
ترکیب نظریه های یادگیری در چهارچوبی جامع
دو فرایند اصلی در یادگیری
ابعاد سه گانة یادگیری
سطوح یادگیری
خلاصه فصل
فصل ششم: الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری
پیش فرضهای الگوی پردازش اطلاعات
الگوی حافظه دوگانه
ثبت حسی
ثبت حسی و ادراک
نقش توجه در ادراک
حافظة کوتاه مدت و پردازش اطلاعات
نگهداری اطلاعات در حافظه کوتاه مدت
محتوای حافظه بلندمدت
ذخیره سازی اطلاعات در حافظه بلندمدت
بازیابی اطلاعات از حافظة بلندمدت
فراموشی در حافظه کوتاه مدت و بلندمدت
پردازش دوگانه و الگوی سطوح پردازش
حافظه و تفاوتهای فردی
کاربردهای آموزشی
کاربرد الگوی پردازش اطلاعات در کلاس درس
آموزش مهارتهای مطالعه و راهبردهای یادگیری
خلاصه فصل
فصل هفتم: فرایندهای شناختی یادگیری
مقایسه دیدگاههای شناختی و رفتاری
رفتار هدفمند تولمن
رفتار یکپارچه
متغیرهای رابط
مفهوم تأیید
یادگیری اکتشافی برونر
کاربردهای دیدگاه برونر در یادگیری
یادگیری معنا دار
مراحل آموزش کلامی معنا دار
پیامدهای آموزش در نظریة آزوبل
یادگیری مفهوم
دیدگاههای مرتبط با یادگیری مفهوم
نمونه های اولیه
مفاهیم و طرحواره ها
راهبردهای آموزش و یادگیری مفاهیم
یادگیری حل مسئله
حل مسئله: قلمرو خاص یا عام
راهبردهای حل مسئله
موانع حل مسئله
حل مؤثر مسئله
ارتقای توانایی حل مسئله
خلاقیت در حل مسئله
تفکر انتقادی
مهارتهای مورد نظر در تفکر انتقادی
انتقال یادگیری
نظریه های انتقال یادگیری
انواع انتقال یادگیری
فراشناخت و یادگیری
متغیرهای تأثیرگذار بر فراشناخت
فراشناخت و آموزش آن
فراشناخت، تفاوتهای فردی و خودتنظیمی
تأثیر مدرسه و شرایط اجتماعی بر فراشناخت
خلاصه فصل
فصل هشتم: انگیزش و یادگیری
نظریه های انگیزش
نظریة انسان گرایان: انگیزش و نیازها
نظریة پیشرفت
الگوهای معاصر انگیزه پیشرفت
نظریة خودارزشمندی
نظریة اسناد
نظریة شناختی اجتماعی
نظریة هدف
اهمیت انگیزش درونی در یادگیری
برانگیختن یادگیرندگان به یادگیری
خلاصه فصل
فصل نهم: خودتنظیمی در یادگیری
ابعاد خودتنظیمی
چهارچوب مفهومی خودتنظیمی
ارتباط خودتنظیمی با سایر فرایندهای شناختی
نظریه های خودتنظیمی
تحلیل انگیزشی از خودتنظیمی
راهبردهایی برای اعتلای خودتنظیمی
منابع خودتنظیمی در یادگیری
الگوهای خودتنظیمی
الگوی زیمرمن
الگوی پینتریچ و دی گروت
الگوی باتلر و وین
الگوی بوکارتس
الگوی هک هاسن و کول
رشد خودتنظیمی
خودتنظیمی و پیشرفت
آموزش راهبردی
خلاصه فصل
فصل دهم: یادگیری تجربه ای و وجودگرایی
الگوی یادگیری تجربه ای کلب
نظریة رشد و نمو در یادگیری تجربه ای
رشد و یادگیری عمیق
الگوی فرایند یادگیری جارویس
تاریخچه فردی
ماهیت تجربه و گسست
معنا
خلاصه فصل
فصل یازدهم: یادگیری و رشد
تاریخچة مطالعه کودک
روان شناسی رشد: اصول و قلمرو
نظریه های رشد
نظریه های زیستی
نظریه های روان تحلیلی
نظریه های رفتارگرایی
نظریة شناختی اجتماعی
نظریه های شناختی
الگوی رشد شناختی پری
نظریة رشد شناختی برونر در یادگیری
نظریه های مبتنی بر بافت
الگوی بوم شناختی برونفن برنر
نظریه های ساختارگرایی
نظریة چامسکی
کاربردهای آموزشی
خلاصه فصل
فصل دوازدهم: چشم اندازهای جدید در یادگیری
ماهیت متمایز تواناییهای انسان
یادگیری در درون بافت اجتماعی­ اقتصادی
یادگیری و فرد: اثر سالمندی، تجربه، احساسات و جنسیت
نظریه های جدید
یادگیری خود هدایت شده
یادگیری انتقالی
نقش تفاوتهای فردی در رویکردهای یادگیری
سبکهای یادگیری
طبقه بندی سبکهای یادگیری
باورهای معرفت شناختی
طبیعت در مقابل تربیت
خلاصه فصل
منابع و مآخذ
نمایه اعلام

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی