مبانی دانش اداره دولت و حکومت – مبانی مدیریت دولتی

شناسه محصول: s201907-1217 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

اداره امور دولتی به مثابه یکی از مهم ترین حوزه های تحقیق و مطالعه در علوم اجتماعی، مستلزم توجه به ابعاد متنوع سازمان جامعه و جایگاه دولت در آن است.دولت ها عهده دار مدیریت بخش های عمده ای از سیستم های اجتماعی و مسؤول هدایت سیر تکامل جوامع انسانی (به نمایندگی از سوی آن ها) محسوب می شوند. مدیریت سیستم های اجتماعی، با دشواری های بسیار آمیخته است و حضور فعال، آگاهانه و هم زمان درعرصه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را می طلبد. تأکید برحضور فعال، بر ضرورت اجتناب از برخورد انفعالی حکومت دلالت دارد و اصرار بر حضور آگاهانه آن، ضرورت درایت مجموعه حکومت و اهتمام به پیش بینی و ارزیابی آثار واقعی و حقیقی اجرای تصمیم ها، سیاست ها و خط مشی ها، و راهبردها و برنامه های کلان آن را تداعی می کند؛ در غیر این صورت (حضور فعال ناآگاهانه یا حضور انفعالی و بی تحرک)، شاید عدم وجود حکومت بهتر از وجود آن به نظر برسد؛ چرا که حکومت منفعل و ناآگاه، یا انتقال دهنده صرف تحولات و تغییرات محیطی است یا توجیه گر موجودیت خویش؛ و در هر حال، نفعی از وجود آن برای جامعه قابل تصور نیست و صرفاً هزینه فعالیت های بی حاصل یا حتی مخرّب خویش را بر جامعه تحمیل می کند و شاید به دلیل این گونه شیوه های فعالیت بوده است که بسیاری از متفکران و اندیشمندان، به نفی ضرورت وجود دولت و مقابله با گسترش فعالیت آن راغب گشته اند.بنابر این هرگاه سخن از عدم ضرورت وجود حکومت به میان آید، سزاوار است که پرسیده شود «چه حکومتی؟».

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری
فصل اول: دولت و حکومت
علیه فقر و ترس و جهل
واژگان و مفاهیم رهنما
جایگاه علمی مدیریت دولتی
مفهوم دولت و حکومت
طبقه بندی انواع حکومت
1- طبقه بندی بر مبنای مناسبات قوه مجریه و قوه مقننه
2- طبقه بندی بر مبنای توزیع قدرت میان سطوح متفاوت حکومت
3- طبقه بندی برحسب میزان استفاده حکومت از اجبار یا متقاعدسازی شهروندان
دولت جدید و جامعه
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل دوم: بازشناسی هویت مدیریت دولتی
در اندیشه اداره کردن
واژ گان و مفاهیم رهنما
داستان مبهم علم در فراگردهای طولانی تغییر
تعریف اداره امور عمومی و مدیریت گرایی در دولت
سناریوهای پولیت: تضعیف و ادغام اداره امور دولتی
سناریوی دیگر: بازشناسی هویت اداره امور دولتی
قلمرو گم شده
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
بخش دوم: سیر نظری در اندیشه های اداری
فصل سوم: از پیدایش دولت و حکومت تا شناسایی رشته مدیریت دولتی
تجربه بر اساس نظریه
واژگان و مفاهیم رهنما
دولت و جامعه
سیر نظریه پردازی درباره اداره دولت و حکومت
ظهور رشته «اداره» در مجامع دانشگاهی
اختیارات حکومت
اداره علمی سازمانهای دولتی
دولت و بودجه
بوروکراسی: ماشین اداره دولت
کارآمدی دولت
فرماندهی در سازمانهای بزرگ
تأمین امنیت عامه؛ مسؤولیت دولت در برابر شبکه های نفوذ و گروههای ذی نفع
بازشناسی مدیریت از اداره
دموکراسی و اثربخشی
سازمان غیررسمی در دولت
شخصیت در دولت
بودجه بندی در پرتو «نظریه»
نیازهای انسانی در سازمان اجتماعی
تمایز حکمرانی
علم یا ضرب المثل
آینده علم اداره
دموکراسی در اداره
مسأله اداره در دولت
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل چهارم: علم اداره، مسائل و کارکردهای سنتی
جواز دخالت
واژگان و مفاهیم رهنما
تغییر نقش حکومت
بودجه و نظریه اقتصاد
اعتماد به انسانها
عقلانیت و آشوب
حکومت به مثابه یک سیستم باز
دولت برنامه ریز
حکومت امریکایی
دولت آینده از چشم انداز گذشته
خط مشی گذاری حرفه ای
تبارشناسی بوروکراسی
نجات از سیطره بودجه
بوروکراسی نماینده و دموکراسی مؤثر
علیه لیبرالیسم
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل پنجم: علم اداره، در امتداد نهضت اصلاحات
اصلاح دولت
واژگان و مفاهیم رهنما
ریشه های نهضت عدالتخواهی در اداره دولت
به سوی اداره دولتی نوین
تحولات نظری رشته
تحولات محافل دانشگاهی رشته
ماهیت عمل اجتماعی
محوریت اجرا
تقلب در فراگرد دموکراسی
بوروکراسی عامه مردم
تأملی بر کوچک سازی دولت
اداره دولت و مدیریت تجارت
بوروکراسی سطح خیابان
بودجه بی ثبات
خدمات دولتی در کشاکش دموکراسی و سلطه
چیستی علم اداره
تعارض اخلاق با کار برای دولت
هفت تله کشنده در برابر خط مشی گذار
خصوصی سازی و حاکمیت
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل ششم: روندهای پایانی قرن بیستم
میراث ماندگار علم اداره
واژگان و مفاهیم رهنما
آثار ماندگار آینده
دولت در سیطره مردان
فروپاشی ناشی از ساختار
تجارب دانشمند علوم سیاسی
پیشنهادها و چشم اندازهای بودجه
بازآفرینی حکومت؛ بوروکراسی در بوروکراسی
نقدی بر بازآفرینی حکومت؛ در جستجوی دولت کارآمد
بازدهی و کیفیت در بخش عمومی
تحولات اجتناب ناپذیر برای بازآفرینی شایسته حکومت
ارتعاش شبکه های قدرت در روابط میان حکومتی
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
بخش سوم: دیدگاهها و نگرشهای کلان به مدیریت و اداره دولت
فصل هفتم: روند اجماع نظرها درباره اداره دولت و حکومت
تاریخ علم
واژگان و مفاهیم رهنما
فرضیه، نظریه و پارادایم در علم اداره
تحلیل روندهای کلان نظریه پردازی
الگوی سنتی اداره امور دولت
طلیعه شکوفایی و مبانی نظری
مبانی نظری الگوی سنتی اداره دولت
تأثیر نظریه بوروکراسی وبر بر الگوی سنتی اداره
تأثیر نظریه سیاست و اداره ویلسون بر الگوی سنتی اداره
تأثیر مدیریت علمی تیلور بر الگوی سنتی اداره
تأثیر نظریه روابط انسانی بر الگوی سنتی اداره
عصر طلایی اداره دولت
نقد الگوی سنتی اداره دولت
تحلیل نهایی الگوی سنتی اداره
الگوی مدیریت دولتی نوین
طلیعه رویکرد مدیریتی در دولت
اصلاحات نهضت مدیریت دولت
وجوه اصلاحی مدیریت دولتی نوین
مبانی نظری الگوی نوین مدیریتی
نقد الگوی مدیریت دولتی نوین
تحلیل نهایی الگوی مدیریت دولتی نوین
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل هشتم: رصد روندهای نظری نوین در اداره دولت و حکومت
شاخ و برگ اندیشه ها
واژگان و مفاهیم رهنما
روندهای نظری
اداره دولتی نوین
روندهای انشعاب رشته اداره دولت و حکومت
آلایه های زبان شناختی و نظریه اداره دولت
بازآفرینی حکومت کارآفرین
حکمرانی خوب
حکومت الکترونیک
گذار به سوی حکومت الکترونیک
تحلیل زبان شناختی سیر تکامل حکومت الکترونیک
توسعه الکترونیسم و شفافیت
خدمات دولتی نوین و حکومت خدمتگزار
سیر تکاملی نظریه های اداره دولت
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
بخش چهارم: عرصه های کلان اقدام حکومت
فصل نهم: عرصه اقتصادی اقدام حکومت
رفاه و آزادی
واژگان و مفاهیم رهنما
مفهوم عرصه اقتصادی
مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد
حکومت و اقتصاد حکومتی
خرده سیستمها و تقسیمات حکومتی
شرکتها و بنگاههای اقتصادی
عامه مردم
عناصر و متغیرهای اقتصادی
حدود مجاز دخالت حکومت در عرصه اقتصاد
فراگرد کلان فعالیتهای اقتصادی در کشور
عرصه اقتصادی و توسعه پایدار
ابزارهای حکومت در عرصه اقتصاد
اهداف و وظایف حکومت در عرصه اقتصاد
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل دهم: عرصه سیاسی اقدام حکومت
امنیت و آزادی
واژگان و مفاهیم رهنما
مفهوم عرصه سیاسی
مهم ترین بازیگران عرصه سیاست
سیستم سیاسی حکومت
خرده سیستمها و واحدهای سیاسی حکومت
احزاب و گروههای سیاسی
گروههای ذی نفوذ یا گروههای فشار
روشنفکران و مجامع روشنفکری
افکار عمومی و عامه مردم
رسانه های جمعی
شخصیتها و اشخاص مشهور
نهاد مذهب و روحانیت
ارتش و سیاست
سایر بازیگران سیاسی
عناصر و متغیرهای سیاسی
مفهوم قدرت
حدود مجاز دخالت حکومت در عرصه حیات سیاسی
فراگرد کلان فعالیتهای سیاسی در کشور
عرصه سیاسی و توسعه پایدار
ابزارهای حکومت در عرصه سیاست
اهداف و وظایف حکومت در عرصه سیاست
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل یازدهم: عرصه فرهنگی اقدام حکومت
آگاهی و آزادی
واژگان و مفاهیم رهنما
مفهوم عرصه فرهنگی
مهم ترین بازیگران عرصه فرهنگ
زبان و ادبیات رایج
زبان حرفه ها و تخصصها
حکومت و خرده سیستم آموزشی
رسانه های گروهی
عامه مردم
اقوام و خرده فرهنگها
عناصر و متغیرهای فرهنگی
حدود مجاز دخالت حکومت در عرصه فرهنگ
فراگرد کلان فعالیتهای فرهنگی درکشور
عرصه فرهنگی و توسعه پایدار
ابزارهای حکومت در عرصه فرهنگ
اهداف و وظایف حکومت در عرصه فرهنگ
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
بخش پنجم: دولت هوشمند و حکومت خردمند
فصل دوازدهم: مفهوم پردازی از عدالت و مسؤولیت حکومت
ره یابی در ورطه رویارویی چپ و راست
واژگان و مفاهیم رهنما
مسؤولیت حکومت برای تحقق عدالت
مفهوم عدالت در چالش نظریه پردازیها
روایت عدالت در مکتب لیبرالیسم
روایت عدالت در مکتب سوسیالیسم
روایت عدالت در مکتب لیبرال دموکراسی
روایت عدالت در مکتب اجتماع گرایی
روایت عدالت در مکتب تأنیث گرایی
روایت عدالت در مکتب فرانوگرایی
حق مداری در سیر عدل شناسی
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل سیزدهم: خط مشی گذاری دولت برای تحقق عدالت
به سوی حکومت حق مدار
واژگان و مفاهیم رهنما
خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی
نظریه عدالت، بازیگر پنهان عرصه خط مشی گذاری
یک نمونه عملی: اصول ناظر بر سیستم خط مشی گذاری حق مدار
تأملی بر مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
فصل چهاردهم: اداره دولت و حکومت در آینده
اندیشه، راهبرد، و اقدام
واژگان و مفاهیم رهنما
رصد تحولات آینده
آینده رشته اداره دولت و حکومت
برنامه ریزی سلولی عصرمدار برای تحقق تصاویر مطلوب در آینده
مباحث و سؤالات مهم برای بحث
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
منابع و مآخذ
فهرست اعلام
فهرست موضوعی

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی