تدریس موثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی

شناسه محصول: s201907-1298 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

کتاب حاضر، نقش فناوریها را در آموزش حضوری و غیرحضوری تبیین کرده و مجموعه ای از مباحث تکنولوژی آموزشی را در سه بُعد سخت افزاری (نقش فناوری و رسانه در آموزش حضوری و غیرحضوری)، نرم افزاری (نقش فناوری و رسانه در تئوریهای یادگیری) و حل مسئله (نقش فناوریها در حل مسائل آموزشی) ارائه می کند.  همچنین با ارائه مثالهای کاربردی به چگونگی بازسازی فضاهای آموزشی می پردازد و در این میان نکات بسیار مهم و کاربردی را برای تدریس با فناوریهای نوین، آشکار می سازد. در واقع مؤلف، دانشجو را فردی اجتماعی و کاوشگر در نظر گرفته است که وظیفه استاد، راهنمایی او در مسیر تولید است. معرفی سایتها و منابع اطلاعاتی روزآمد و مرتبط و طرح مسائل مرتبط با فناوری آموزشی که بر نقش تکنولوژیستهای آموزشی در برنامه ریزی و تولید محتوا برای آموزش تأکید دارد، از ویژگیهای دیگر این اثر است.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
مقدمة مترجمان
پیشگفتار مؤلفان
بخش اول :اصول و مبانی تکنولوژی آموزشی
فصل اول :چالش فناوری
تغییر و پایداری در تدریس دانشگاهی
منظورمان از فناوری آموزشی چیست؟
تاریخچة کوتاهی از فناوری آموزشی
فناوری در جامعه
الزام فناورانه
تأثیر آموزش عالی انبوه (جمعی) بر کیفیت یادگیری
تغییر ماهیت کار
پیامدهایی برای مدرسان کالجها و دانشگاهها
موانع به کارگیری فناوری در تدریس
چالش کیفیتی
اعتباریابی تدریس فناوری محور
چرا استانداردهای تضمین کیفیت کافی نیستند؟
کیفیت تدریس با فناوری
نتیجه گیری
فصل دوم :اظهارات مقدماتی دربارة دانش و آموزش
ماهیت دانش: مقدمه ای کوتاه دربارة معرفت شناسی
ماهیت یادگیری
رفتار گرایی
شناخت گرایی
ساخت گرایی اجتماعی
تضاد و سازگاری نظریه های یادگیری
تفاوتهای دانشجویان
ماهیت تدریس
تدریس یادگیرنده محور
نتیجه گیری
فصل سوم :نقش رسانه ها و فناوری در آموزش
تعاریف رسانه و فناوری
ارتباط فناوری و تدریس
بهره گیری از فناوری در تدریس
فناوریهای دوسویه و یک سویه
فناوریهای هم زمان و ناهم زمان
جدول 1ـ3 دسته بندی فناوریهای آموزشی از نظر ویژگیهای ساختاری
رسانه، فناوری و بازنمایی دانش
سبک و قالب
عرضه دانش
ارزش چندرسانه ایها
فناوری و سازماندهی دانش
ساختارهای ابرمتنی
ساختارهای الگوریتمی
ساختارهای مسئله محور
ساختارهای پیچیدة رایانه ای (سامانة خبره)
اشیاء یادگیری
مواردی دیگر دربارة ساختار
تعامل و ارتباط
ویژگیهای آموزشی فناوری
معنی دار نبودن تفاوتها
نتیجه گیری
فصل چهارم :چهارچوبی برای انتخاب و به کارگیری فناوری
الگوهای انتخاب رسانه
چهارچوبی دیگر
الگوی SECTIONS
سطوح تصمیم گیری
اجزای الگوی SECTIONS
دانشجویان (S is for Students)
سؤالهای مطرح
آسانی استفاده (E-Ease of Use)
رایانه و سواد اطلاعاتی
آشنایی
طراحی واسط کاربر
قابلیت اطمینان
سؤالهای مطرح
هزینه ها (C-Costs)
هزینه ها: اقلام مخارج
عوامل هزینه ای: هزینه برها
سؤالهایی برای بحث
تدریس و یادگیری (T for Teaching and Learning)
معرفت شناسی و انتخاب فناوری
محتوا و مهارتها
راهبردهای ارزشیابی دانشجویان
سؤالهایی برای بحث
تعامل و تعاملی بودن (I for Interaction and Interactivity)
تعامل بین یادگیرندگان (دانشجویان) و محتواهای یادگیری
یادگیری به مثابة یک فعالیت اجتماعی
کیفیت تعامل
سؤالهایی برای بحث
موارد سازمانی (O for Organizational Issue)
سؤالهایی برای بحث
تازگی (N for Novelty)
سرعت (S for Speed)
سؤالهایی برای بحث
نتیجه گیری
بخش دوم :طراحی، توسعه و ارائه دوره
فصل پنجم :سازماندهی تدریس همراه با فناوری
ارتقای فناوری در تدریس حضوری
استفاده از رایانه و پروژکتورهای LCD برای ارائة سخنرانی
استفاده از اینترنت برای توسعه آموزش حضوری
جلسات گفتگو در کلاس بر ـ خط
فعالیتهای دانشجویان
بستة الکترونیکی
موانع استفاده گسترده از فناوری در آموزش حضوری
روشهای ترکیبی، توزیعی، اختلاطی یا چندگانه یادگیری
آموزش از راه دور
فناوری و آموزش از راه دور
فناوری، تدریس و آموزش از راه دور
گوناگونی بیشتر، قطعیت کمتر
شکل 1ـ 5 پیوستار یادگیری با فناوری
فصل ششم :برنامه ریزی برای تدریس با فناوری
تفکر راهبردی دربارة تدریس با فناوری
رویکردهای برنامه ریزی دوره و برنامه
رویکرد مبتنی بر سیستمها برای برنامه ریزی دوره
شکل 1ـ6 رویکرد سیستمها در برنامه ریزی دوره
الگوهای طراحی و تولید دوره
رویکرد لان رنجر (تک رو)
الگوی طراحی دورة بوتیک
الگوی طراحی محتوای آموزشی مشترک
مدیریت پروژه
کدام رویکرد؟
مسائل اداری و بازاریابی
بازاریابی و بازارپژوهی
شرایط پذیرش و برنامه
مسائل مالی
تقاضای دانشجویان
کارکردن با بازاریابان حرفه ای
خلاصة مسائل اداری و بازاریابی
نتیجه گیری
فصل هفتم :رویکردهایی برای طراحی یادگیری فناوری محور
طراحی آموزشی: الگوی مبتنی بر سیستمها
جدول 1ـ7 رویکرد سیستمی به طراحی آموزشی
ایفاکنندگان نقشها
نقش استادان
طراحان آموزشی ـ مدیران پروژه
تولیدکنندگان رسانه
کتابداران
نقاط قوت و ضعف رویکرد سیستمها برای طراحی
طراحی آموزشی: طراحی مبتنی بر ساخت گرایی اجتماعی
نقاط قوت و ضعف طراحی انعطاف پذیر برای ساخت گرایی اجتماعی
تعریف بازده های یادگیری
سازماندهی محتوا و فعالیتهای دوره
سازماندهی حجم کار دانشجویان
مدیریت حجم کار تدریس
انتخاب فناوری و رسانه ها بر مبنای یاددهی و یادگیری
به کارگیری چهارچوبی برای انتخاب و به کارگیری فناوری
انتخاب با توجه به یاددهی و یادگیری
جدول2-7 چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل ویژگیهای اصلی رسانه
نتیجه گیری
فصل هشتم :تولید دوره و نگهداری آن
ساختن یا خریدن؟
توسعة طرح تولید
تولید رسانه
تولید وب سایت
الگوی دوره
مواد چاپی
شکل 1ـ 8 نمونه ای از طرح کلی یک دوره و صفحة اصلی آن
تولید مواد شنیداری و ویدئویی
جاری سازی داده ها: آری یا خیر؟
پرداخت حقوق مؤلف
فعالیتهای دانشجویی، تمرینها و ارزشیابی
جستجو در وب (وب کاوی)
رفتارگرایان
شناخت گرایان
ساخت گرایی اجتماعی
سنجش دانشجو
کنترل محتوا
زمان بندی تولید دوره
نگهداری درسها
ارزشیابی درس
توسعة راهبردی برای ارزشیابی
اجرای ارزشیابی
پژوهش
نتیجه گیری
فصل نهم :پشتیبانی از یادگیری با فناوری
سازماندهی تدریس بر ـ خط
گشایش کلاس
سایتهای باز یا بسته؟
نسبت استاد به دانشجو
سازماندهی جلسات بحث و گفتگو
شکل 1ـ9 نمونه ای از سازماندهی جلسات بحث و گفتگو
توجیه دانشجویان
شکل 2ـ9 نمونه ای از راهنمای دوره برای آشنایی دانشجو
آداب و رسوم و رفتارهای بر ـ خط
دستورالعمل 2ـ9 راهکارهـای مـربـوط بـه بـرگزاری جلسـات بحث بر ـ خط در دوره های آموزش
انتخاب نرم افزارهای بحث وگفتگو
شکل 3ـ9 نمونه ای از یک جلسة بحث و گفتگوی شاخه ای
خلاصه ای از سازماندهی تدریس بر ـ خط
تدریس بر ـ خط
مشورت و کمک به دانشجویان با پست الکترونیکی
اهداف برگزاری جلسات بحث بر ـ خط
انتخاب موضوعات بحث
نقش استاد
نقش یادگیرندگان
تنظیم محیط یادگیری
راهبردهایی برای تشویق مشارکت
ملاحظات معرفت شناسی و فرهنگی
مشارکتهای بر ـ خط: نمره دادن یا نمره ندادن؟
تقلب
رابطة بین استاد، دانشجویان و دانش
نتیجه گیری
بخش سوم :تغییر و ثبات در تدریس با فناوری
فصل دهم :تغییر و ثبات در تدریس مبتنی بر فناوری
پیشرفتهای فناوری
سامانه های فعلی در مدیریت منابع یادگیری
دسترسی به اینترنت و پهنای باند وسیع
جدول 1ـ10 مدت زمان لازم برای دریافت فایل با توجه به سرعت اتصال
رایانة سیار
الزامات طراحی
خدمات وب
پورتها (درگاهها)
پیشرفتها در حوزة نرم افزاری و رابط نرم افزار
فناوری نسل بعد
تغییر و نحوة برخورد با آن
استاندارد سازی
دیدگاهی دربارة تدریس
برنامه ریزی و طراحی
ویژگیهای رسانه
فناوری و تفکر
تأثیر بر تدریس حضوری
چالشهای پیش رو در تدریس با روش ترکیبی
آموزش و پیشرفت حرفه ای
بار کاری استاد و منابع درس
نتیجه گیری
منابع
واژه نامه
نمایه

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

مترجم

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی