حقوق جزای عمومی – بررسی فقهی – حقوقی واکنش علیه جرم

شناسه محصول: s201907-1936 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

بررسی پاسخ به پدیده مجرمانه مستلزم شناخت واکنش ها و مطالعه عوامل مؤثر بر تعیین و اعمال واکنش است. بر این اساس مطالب کتاب طی چهارده درس به سه بخش تقسیم شده است: در بخش نخست (شناخت واکنش علیه جرم) فلسفه و اهداف واکنش، اصول حاکم و اقسام واکنش ها از حیث رابطه متقابل، موضوع و مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بررسی شده است؛ موضوع بخش دوم (تعیین واکنش علیه جرم) عوامل خاص و عام کاهش دهنده و افزایش دهنده مجازات از جمله تخفیف، تبدیل، سردستگی، تعدد و تکرار است و در بخش سوم (اجرای واکنش علیه جرم) عوامل تأخیر در اجرای مجازات از جمله تعویق، تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی و همچنین عوامل عدم اجرای مجازات شامل معافیت قانونی و قضایی و اسباب سقوط مجازات بررسی شده است.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
مقدمه
بخش اول: شناخت واکنش علیه جرم
فصل اول: فلسفه واکنش علیه جرم (مبانی و اهداف)
مبحث اول: مبانی واکنش علیه جرم
گفتار اول: زمینههای هدف‌مندی مجازات
گفتار دوم: هدف‌مندی در گستره شریعت
مبحث دوم: اهداف واکنش علیه جرم
گفتار اول: بازدارندگی
گفتار دوم: توانگیری
گفتار سوم: سزادهی
گفتار چهارم: اصلاح و بازپروری
گفتار پنجم: تشفّی خاطر بزه‌دیده
فصل دوم: اصول حاکم بر واکنش‌ها
گفتار اول: اصل قانونی بودن
گفتار دوم: اصل فردی کردن
گفتار سوم: اصل برابری (عدم تبعیض)
گفتار چهارم: اصل شخصی بودن (قاعده وِزْرْ)
گفتار پنجم: اصل مصلحتگرایی
گفتار ششم: اصل قطعیت (عدم اهمال)
گفتار هفتم: اصل رعایت کرامت انسانی
گفتار هشتم: اصل تناسب و سنخیت
فصل سوم: اقسام واکنش علیه جرم
اقسام ضمانت اجراهای شرعی
مبحث اول: انواع مجازات‌ها برحسب رابطه متقابل
گفتار اول: مجازات‌های اصلی
گفتار دوم: مجازات تکمیلی (تتمیمی)
گفتار سوم: مجازات تبعی
گفتار چهارم: مجازات جایگزین
مبحث دوم: انواع مجازات‌ها از جهت موضوع
الف) مجازاتهای بدنی
ب) مجازات‌های مانع آزادی
ج) مجازات‌های مالی
د) مجازات‌های مانع اشتغال
ه ) تشهیر
و) مجازاتهای سالب حقوق اجتماعی
مبحث سوم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
گفتار اول: ماهیت واکنش علیه جرایم اطفال
گفتار دوم: مجازات‌های نوجوانان بزهکار
گفتار سوم: اقدامات تأمینی و تربیتی
بخش دوم: تعیین واکنش علیه جرم
فصل اول: عوامل کاهش‌دهنده
گفتار اول: اسباب خاص کاهش مجازات
گفتار دوم: اسباب عام کاهش مجازات
فصل دوم: عوامل افزایش‌دهنده
گفتار اول: اسباب خاص افزایش مجازات
گفتار دوم: اسباب عام افزایش مجازات
بخش سوم: اجرای واکنش علیه جرم
فصل اول: عوامل تأخیر در اجرا
گفتار اول: تعویق صدور حکم
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات
گفتار سوم: آزادی مشروط
گفتار چهارم: نظام نیمهآزادی
گفتار پنجم: نظارت الکترونیکی
گفتار ششم: وضعیت جسمی آسیبپذیر
فصل دوم: عوامل عدم اجرا
مبحث اول: اسباب معافیت از مجازات
گفتار اول: معافیت قانونی
گفتار دوم: معافیت قضایی
مبحث دوم: اسباب سقوط مجازات
گفتار اول: عفو
گفتار دوم: نسخ قانون
گفتار سوم: گذشت شاکی
گفتار چهارم: مرور زمان مجازات
گفتار پنجم: توبه
گفتار ششم: اعمال قاعده درء
گفتار هفتم: فوت محکومٌ‌‌علیه
منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع عربی
ج) منابع انگلیسی
د) قوانین و مقررات

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی